« نوئل زنانه ! | Main | حکايت يک ژاپنی در صحرای استراليا »

شبيه

اگر داستان " بارتلبی محرر " نوشته بی نظير هرمان ملويل را خوانده و در چنين موقعيتی هم گير افتاده باشيد ، راه حل چيست؟ من تا به حال بيش از 5 بار در شرايطی مشابه چيزی که ملويل نوشته ، قرار گرفته ام... و تا حالا که نتوانسته ام کاری بکنم..حداقل برای فرار از اين موقعيت ! با وجدانی راحت !