« ايده کليشه ای با اجرای قوی | Main | تصوير »

اگر ديديد ، از دست ندهيد :

Midaq Alley ، مکزيک ... گرمای زندگی ..عشق و سرنوشتی که خودمان انتخاب می کنيم و از همه مهم تر ..سلما هايک ...

- Passionada ، پرتقالی های مقيم آمريکا...وفاداری ..طنز و رابطه يک مادر و دختر ... و از همه مهم تر سوفيا مايلوز

- Woman on top ، باز هم آمري:ای لاتين... عشق به آشپزی ..چيزی شبيه رمان مثل آب برای شکلات ... گرم..گرم...

- Tesis ، اسپانيا ... وحشت..ترس ... گاهی نبوغ ... تلخ...

- Swimming pool ، فرانسه ... تعليق... بهشت .. و زيبايي ...

- Assassination Tango ، آرژانتين ... تانگو...رقصی که در خون جنوبی هاست و مهربانی شان...