« حرفه : روزنامه خوان يا روزنومه چی ! | Main | اگر ديديد ، از دست ندهيد : »

ايده کليشه ای با اجرای قوی

در نمايشگاه فتوکينای امسال ، عکس های والتر شلز با استقبال خوبی مواجه شد. عکس های او درواقع مميک نوزاد چند ساعته ای است که با همان شکل و مشايل در کنار يک مميک: پيرمرد چند صد ساله ! قرار گرفته. از نظر من که کار زياد هم جديد نبود ولی عده زيادی از اين ايده بسيار خوششان آمده بود .