« برخورد از نوع سوم ... | Main | حرفه : روزنامه خوان يا روزنومه چی ! »

قدرتی يگانه برای زيبا ديدن

چشم ما عادت کرده عکس ها را به شکل اسلوب های تعريف شده هنری ببيند . با ورود دوربين ها و امکانات ديجيتال در عين اينکه دست عکاس برای هر مانوری باز است ، باز هم عکس ها به واقعيتی که می بينيم نزديک تر است و در عين حال روش های مختلفی برای نزديک کردن عکس به مفهوم هنری وجود دارد.اين قدرت يگانه در عکاسی وجود دارد. يکی از ويژگی های عکاسی هنری در اين است که گاهی باورکردن عکس و سوژه سخت می شود. سوژه به واسطه ترکيب بندی و نور آنقدر آرمانی و رويايي می شود که تا حد زيادی دور از واقعيـت به نظر می رسد. تکنيک های عکاسی نقش اساسی را در آفريدن اين گونه عکس ها تشکيل می دهند.همين مورد خاص باعث شده تا عکس های اين شاخه دارای تنوع و گوناگونی باشند. ادامه در سايت عکاسی ...