« آسيا تا هفته ديگر ... | Main | در آمريکا؛ يک فيلم غريب و انسانی »

خانم شمس و مولانا !

اين ديگر فوق العاده است که سيد علی صالحی ( که احترام خاصی برايشان قائلم ) ادعا کرده که شمس زن بوده و رابطه مولانا و شمس يک رابطه عاشقانه تقريبا زمينی !