« من مست و تو ديوانه | Main | خانم شمس و مولانا ! »

آسيا تا هفته ديگر ...

روزنامه آسيا منتشر می شود ولی با فرمت و روش جديد و مدرن . خوشبختانه جمشيدی اينبار قصد دارد فقط از جوان های تازه نفس و خلاق استفاده کند تا نام و شهرت قبلی آسيا را در بعضی موارد از بين ببرد !

اينبار کلی ايده دارد ومی خواهد برای صفحه های فرهنگی و هنری اعتبارخاصی قائل شود.

هفته ديگر همه خط و مشی ها مشخص می شود. حتما پيشنهاد صفحه عکاسی ديجيتال را به او خواهم داد و کار عظيمی را که در عصر ارتباط به دليل آگهی ! متوقف شد با ايده های جديد و شرايط بهتر ادامه خواهيم داد. دوستداران عکاسی ...به گوش باشيد ...