« توصيه های پزشک متخصص فيلم درمانی ! | Main | بدون عنوان »

فوق العاده .. فوق العاده

شديدا به دنبال فيلم Head in the clouds   می گردم..اگر به چشمتان خورد ، التماس دعا داريم ... چارليز ترون را به شکل عجيبی دوست دارم و خواندنی ها می گويند که  در اين فيلم با پنه لوپه کروز غوغا کرده !

 

How can I find " Head in the clouds " film