« حقيقت داشت ... | Main | گفت و گو با اريک گريگوريان : »

روز پدر

وقتی روز پدر و مادر را تبريک می گوييم ، معمولا به يک مساله توجه نمی کنيم ؛ بعضی ها پدر و مادر ندارند يا همين روزها يکی از آنها را از دست داده اند. خيلی سخت است که شاهد تبريک يا هديه دادن ما باشند.