« گفت‌و گو با آمي ويتال | Main | روز پدر »

حقيقت داشت ...

چف ، حدود سه هفته پيش لينکی برايم فرستاد و از من خواست تا به عنوان يک روزنامه نگار به او بگويم ، ماجرا حقيقت دارد يا نه؟ منتظر شنيدن جواب منفی بود و من چقدر مردد بودم که چه جوابی بدهم به يک نويسنده و محقق آمريکايي که به شدت به ماجراهای خاورميانه ، به خصوص ايران اهميـت می دهد و اخبار را دنبال می کند. او می خواست بداند درست است که يک دختر 16 ساله را به دليل عاشق بودن دار می زنند و می گويند 22 سال داشته ؟ درست است که نگاه مردم ايران به عشق و رابطه دختران با پسران معنای هرزگی می دهد؟ صحيح است که در کشور ما آدم ها در مفاهيم ساده زندگی شک دارند و با آنها مبارزه می کنند ؟ و ... و من مانده بودم چه بگويم؟ يک هفته ای جواب را به تاخير انداختم و ديدم همه چيز قبل از ايران مثل بمب در آن سوی آب ها صدا کرده و همه از نقض حقوق بشر در کشوری به اسم ايران می نويسند! عاقبت نوشتم : جف! درست است.. همه چيزهايي که گفتی .. به تحقيقت ادامه بده ... ! و يک دل سير گريستم !