« جايزه بين المللی عکاسی | Main | فقط يك بار اتفاق مى افتد »

ای المپيکی های حرفه ای !

خدا وکيلی به نظر شما اگر اين آقايان و کارشناسان ورزشی ما، قبل از رفتن به آتن يک دوره کوچک می ديدند ، من و شما چيزهای بهتری از اين اراجيفی که به خوردمان می دهند ، تحويل نمی گرفتيم؟ اصلا فکر می کنيد اثری داشت؟ دقت کرده ايد که چه می گويند و اسم ها را چطور تلفظ می کنند و چه نظرات عظيم و کشفيات جالبی را برملا می کنند؟