« هيس هيس ! | Main | افسوس ...افتتاحيه مراسم عکس »

خبر خوب

گويا مشکل بچه های "وقايع اتفاقيه " حل شده. بچه ها امروز سرکار برگشتند. به اميد روزی که هيچ وقت خبر بسته شدن و تعطيلی روزنامه ای را نشنويم... چه آرزوی بيخود و بعيدی !