« پدرم هميشه می گه : | Main | ارادت جليلی به ژاپن و يادآوری خاطرات »

زيبايي زير سياهی ...

زيبايي زير سياهی ...

 اين عکس رو سال پيش همين موقع ها در پارک لاله گرفتم..اين تصوير رو می شه همه جای ايران ديد....

Beauty under Black

You can see this image  in all of Iran. In Iran women have to cover their hair.