« اين منو ياد فيلم " | Main | زيبايي زير سياهی ... »

پدرم هميشه می گه :

پدرم هميشه می گه : اگر سال ها توی کوچه ها راهپيمايي کنی و فرياد بزنی من گرسنمه ! هيچ اتفاقی نمی افته ... سير نخواهی شد و هيچ مملکتی هم گوشش بدهکار شعار تو نخواهد بود .