« به خاطر یک فیلم بلند لعنتی* | Main | مردم بی‌تابانه می‌رفتند تا بمیرند »

....

* ثقل زمین کجاست؟
من در کجای جهان ایستاده‌ام؟
با باری از فریادهای خفته و خونین
ای سرزمین من!
من در کجای جهان ایستاده‌ام؟


* شعری که خسرو گلسرخی روز محاکمه‌اش در دادگاه خواند.

Comments (1)

saye:

اره.کجا.امروز هم روز تلخ ماست.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)