« شماره هفتم نشریه روزنامه‌نگاران ایرانی؛ ما زن‌ها، ما مردها | Main | واقعیت "زن" بودن برای آنها »

کیارستمی در کتابخانه

Walking with the wind

مردی در کتابخانه کتاب شعر دو زبانه (فارسی- انگلیسی) عباس کیارستمی را می‌خواند؛ کتاب " باد ما را خوادهد برد" که اشعار هایکومانند کیارستمی است.

احمد کریمی‌حکاک ( استاد دانشگاه واشنگتن) شعرها را به انگلیسی برگردانده.
اسم انگلیسی کتاب به نام Walking with the wind تغییر کرده که برگرفته از نام فیلم کیارستمی است ( باد ما را خواهد برد). به گفته آقای حکاک برای مخاطب انگلیسی‌زبان این عنوان قابل فهم‌تر است. مایکل بی‌رد( استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه داکوتای شمالی) هم در این ترجمه همکاری کرده.

به‌نظر من اشعار کیارستمی بیشتر به این دلیل که در آنها عجز و ناله نمی‌بینیم و اتفاقا گوشه‌های مختلف زندگی را به سادگی و به شکل تصویری و بدون پیچیدگی بیان می‌کند، توانسته طرفدارهای غیرایرانی را هم جذب کند.

او خودش را جای کارگر، دستفروش، زن حامله، عاشق، قطره آب و... می‌گذارد و تجربه آنها را در لحظه‌ای از زندگی با معمولی‌ترین کلمات بیان می‌کند.

کیارستمی در مورد خودش بارها گفته که هیچ ادعای شاعری ندارد و همه این چیزهایی را که حالا کتاب شعر شده‌اند، قبلا گوشه کتاب‌هایی که می‌خوانده یادداشت می‌کرده و بعد از سال‌ها تصمیم گرفته همه را یک‌جا جمع کند.

بعضی از شعرهای او در کتاب " باد ما را خواهد برد"، در کتاب شعر " گرگی در کمین" آمده است که آن را کریم امامی و همین آقای مایکل بی‌رد ترجمه کرده بوند.
....
* کرم شب تاب
شب یلدا
خستگی دم صبح.

* کیارستمی؛ باد ما را خواهد برد

* I arrive alone

I drink alone

I laugh alone

I cry alone

I'm leaving alone

Comments (1)

azade jan . yadavariye zibayi bood :) bad mara khahad bord....

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)