« سفر" روزنامه‌نگاران ایرانی" | Main | خاتمی هم متفاوت است؟ »

Weird Beauty

مرکز جهانی عکاسی ( ICP) در آمریکا سری عکس‌های سالانه‌ خودش را به نام " زیبایی غریب: عکاسی مد امروز" همراه با سه
نوع نمایشگاه مد یا فشن مرتبط دیگر به نمایش گذاشته.

این تصاویر نشان می‌دهند که عکاسی مد چقدر از هنر، ادبیات، رسانه دیجیتال و تاریخ تاثیر گرفته.

weirdfashion
Michael Thompson, Ruffled Neck, 2007

همه عکس‌های این نمایشگاه در طول سه سال گذشته گرفته شده‌اند و بیشترشان در مجلات خارجی و مستقل چاپ شده‌اند.

بعضی از این عکاسان به شکل معمول و سنتی با مد و فشن در ارتباط نبوده‌اند و حتی بعضی فقط عکاس پرتره بودند که در طول کارشان حتی اتفاقی عکس خاصی را مرتبط با مد ثبت کرده‌اند.

در عکاسی مد اولویت و هدف اصلی نشان دادن جنس و محصول موردنظر هست که اغلب در تلاش برای خلاقیت عکاس محو یا گم می‌شود. در بعضی از این عکس‌ها این موضوع واضح هست، محصولی که براساس آن سوژه عکاسی شده به اندازه جذابیت موضوع و خلاقیت عکاس در کارگردانی صحنه، مهم نیست.

weirdbeauty
This image by British photographer Tim Walker brings to mind the 1939 Horst photograph, 'Dali Costumes.'

مرکز جهانی عکاسی قرار است کارهای ریچارد آودن را در بهار آینده بررسی کند و همینطور در برنامه‌ای که هر سه‌سال یک‌بار برگزار می‌شود " ارتباط مد، هنر و طراحی در عکاسی و فیلم" بررسی و تحلیل خواهد شد.

Comments (1)

it was great. specially the shots u put here.i think it was always a curiosity to find things in the new world that hadn't been there before.new faces,new people,new ideas,new kinds of war.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)