« ما را چه به بادبادک‌باز؟ | Main | ژاپنی‌های خجالتی و خیلی"هات" »

رم و تهران

یک صحنه در فیلم "رم" فلینی هست که برای ما آشناست.

صحنه‌ای در اتوبان، زیر باران و همراه با گروه فیلمبرداری ... جایی که ماشین‌ها بی‌دلیل لایی می‌کشند. راننده‌ها عصبانی‌ هستند. کسی عابران را تحویل نمی‌گیرد. بوق می‌زنند و صدای آژیر آمبولانس باعث نمی‌شود زحمت کنار کشیدن از خط سرعت را به خود بدهند.

Roma

موتوری‌ها از سروکول هم بالا می‌روند. گوشه‌ای تصادف وحشتناکی شده و بیشتر برای مردم جذاب است تماشایش کنند تا به پلیس و آتش‌نشانی راه بدهند. راننده‌ها در ترافیک با هم درگیر می‌شوند و فحش می‌دهند. همه خسته‌اند و تحمل همدیگر را ندارند.

خمودگی و تنهایی و دود و ترافیک واسترس را فلینی سال 1972 زیر تاریخ Coliseum تصویر کرده .

این روزها از این تصاویر در خیابان‌ و اتوبان‌های رم خبری نیست. شاید هم از دید خودشان هست، اما برای ما که تصاویر35 سال پیش فیلم او را همین روزها در کوچه و خیابان‌هایمان می‌بینیم، زندگی دیگری جریان دارد؛ زندگی آرام و معمولی، هرچند با ترافیک و خستگی و شلوغی ...

Comments (2)

يعني ايتاليا يك وقتي مثل ايران بوده يا ايران شبيه ايتاليا!؟

چه شباهتی! البته امیدوارم تا کمتر از 35 سال دیگه خیابانهای ایران به خیابانهای رم شبیه شوند! شاید بخاطر همین شباهت هاست که این مردمان سواحل مدیترانه را بیشتر دوست می دارم!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)