« بوسه ای از خدا | Main | من و دوست غولم »

تمام این زمان گذشته

امروز هفتم خرداد است ومن در یکی از حالت های سستی و افت هستم که باران ریز آن طرف پنجره مشقتش را بیشتر می کند.
می توانم روی ده سال آینده حساب کنم؟
آن زمان دیگر کدام یک از بخش های دوست نداشتنی زندگی جزئی از داشته های روزانه ام می شود؟مثل همین چای کیسه ای یا کرم دور چشم...مثل ساندویچ ژامبون یا کافه نشینی ...مثل صابون مایع که لیزی اش رو دوست نداشتم؟
شاید هم عقربه های ساعت روی هفت صبح که روزگاری حالم را دگرگون می کرد اما حالا عادتی شده که ببینمش،هر روز..شاید قبل از هر انسان دیگری و هیچ حس نفرتی را لابه لای وجودم نمی کشاند.

daily

شاید ده سال دیگر هم دیدن مه وعابران با چترهای رنگارنگ روی سرشان از پشت پنجره، وقتی در گرما نشسته ای و کتابی در دست داری که نمی خوانی،لذتی نداشته باشد.
شاید آن زمان هم دلم رشد بخواهد و اینکه چیزها را به خاطر بسپارم و به موجودی حساس و زنده تبدیل شوم.

Comments (8)

وب سايت اطلاع رساني جبهه مشاركت تهران با نام طراوت راه اندازي شد

زمان همیشه آبستن چیزهایی است که که وقت تولدشان شگفت زده آه می کشی.
وقت گذر زمان چشم که باز می کنی دوباره آه می کشی. اهی همراه با حسرت که چه زود رفت و چه زودتر می رود. 10 سال دیگر کی زنده و کی مرده.موفق باشی خواهرم.

10 sal pish ke mese hala naboodam, pas 10 sal dige ham ...kheili chiza avaz mishe... vali shayad niaz be pishbini nabashe.

و ما همچنان دوره می کنیم
شب را
و روز را
هنوز را
"ا-بامداد"ا

از آن دسته وبلاگهایی بود که اسکروال لار به کار می آید برای بالا تا ژایین صفحه

ده سال دیگر....؟ برای من خودش یک عمر است. بلکه هم بیشتر....

ای موجودمسخره چای نخور
باز تو نشستی خونه اوهام بافتی؟ شاعر شدی؟
پاشو برو یا از زندگی لذت ببر یا خودتو بنداز توی کانال
..................
آزاده:
انداختم

سلام بانو
ما کلی روز پیش یک ای‌میل فرستاده‌ایم. این هم که جوابی ننویسیم، جوابی‌ست.
ما را بی‌جواب گذاشتن شرط صفا نیست. به وفا سوگند.
ارادت
.........................
آزاده
:من مخلصت هم هستم و خدا گواه اگر حتی ایمیلکی رسیده باشد! ما گوشه ایمیل شما را سرمه چشم م کنیم بزرگوتر

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)