« آه آرزو...آرزو | Main | آلمانی خوبی وجود ندارد »

ماتیز یعنی گلناز

این ماتیز مشکی روبه روی پنجره صاحاب نداره!

یک هفته است روی اعصابمه و کسی از جلوی چشم تکونش نمی ده !

Comments (6)

Golnaz:

من دلم آب نبات رنگی رنگی می خواد..
بهونه گرفتم...
امدم این جا سرچ کردم دیدم تو هم اسمت منه!!
خوشحالم از آشنایت
یه گل ناز دیگه

اون هم می ره رفیق! و وقتی رفت می بینی با رفتنش باز اعصابت به هم ریخته

Amir:

یعنی نازگل !

ali:

salam.mikhastam a siteton asna besham.azash sa dar naiavodam

ماتیز رو ول کن! این جا رو بچسب که جیگر شده!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)