« باز هم بچه ها را بردند؛اینبار قبل از روز زن | Main | روزتان رسید اما هنوز پشت میله ها هستید »

آمدید؟

Sanaz&Parastoo

غیر از املت های چهارنفره...شب نشینی های پر حرف و کلمات رمزدار مخصوص خودمان..چیزی هست که نمی توانم تعریفش کنم.چیزی که بین سکوت هایمان میان جاده و فشردن دستها در میانمان موج می زند.

برای آزاد شدن پرستو و بقیه زن های پشت میله سلول های تنگ ،ساناز لحظه ای آرام ننشست.

می دانم امشب او هم مثل پدر و مادر پرستو ،کمی آسوده ترخواهد بود،هر چندکه هنوزاز چشم های بی خواب و دست های لرزان چیز زیادی کم نشده .
..
روز جهانی زن بر شما مبارک..هر جا که هستید...چه شما که طعم اسارت و ناملایمتی را می چشید و چه شمایی که آزادی را تازه کشف کرده اید.


منصور و پرستو....

Comments (6)

shahin:

salam .....
khobe......

ای جان! نازی! خوشحالم به خاطر آزادیش و اون موقع که گیر بود یه روز بعد ظهر تو خواب دیدم که آزاد شده بود بعد با یه خانومی اومده بود خونمون(توجه نکن، این فقط یه خواب بود) بعد پرسیدیم پرستو حالت خوبه؟ گفت آره چیزیم نیست فقط دستم یه زخم شده!این رویاهای صادقه همه تحت تاثیر سینا بودش فکر کنم..

پرستو:

لامصب اشکهام رو درآوردی که!
می دونی که چقدر لاوت رو دارم...

samin:

از آزادی پرستوی عزیز و بقیه خیلی خیلی خوشحال شدم.بی صبرانه منتظر آزادی بقیه هستم و از صمیم قلب دعا می کنم.
روز جهانی زن به همه زنان و مخصوصا زنان فهیم ایران زمین مبارک.

از آزادی شون خوشحالیم و منتظر آزادی بقیه هستیم.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)