« اتفاقات خوب امسال ... | Main | صداهایی که برای شنیدن مجاز نیست »

زلزله لرستان را لرزاند

اينبار غرب کشور لرزيد..لرستان ..بروجرد...دورود...

بهارمان با مرگ شروع می شود و زمستانمان هم با آن تمام... خرم آباد به شدت لرزيد...