« فريادهای هميشه خاموش زنانه | Main | عكاس قلب شير »

عده ای پودر می شوند و هيچکس کاری نمی کند !

کاش ما هم مثل آنوری ها بوديم و حداقل می توانستيم منتظر بمانيم يک نفر مسوليت اين همه انفجار را به عهده بگيرد... اين انفجار ها برای کی رای می آورد؟