« تقديم به همه زنان آويزان | Main | تعطيلات 1 »

آدمم من؟

سعي مي كنم مثل آدم باشم... كمي مثبت تر..آدم قديمي ..پر شروشور... سرحال... خواهرم مي گه كم كم يادش رفته چه جوري بودم... و دوستان سرزنشم مي كنن كه چه جوري با اين انرژي انتظار برآورده شدن خواسته هامو دارم؟