« همنام ساده | Main | زرتشت هم برباد رفت ... »

Harem

حرم در مورد زنان حرمسرای آخرين پادشاه عثمانی در بغداد است که با همکاری فرانسوی ها، ايتاليايي ها و ترک ها ساخته شده. فيلم زياد عميقی نيست و بيشتر شبيه تله تاتر است ولی برشی از تاريخ را نشان می دهد که ما هنوز نتوانسته ايم نمونه اش را در کشور خودمان انجام دهيم و بسازيم!