« سادگي و ديوانگي | Main | انسان ، نه عکاس »

زنان اول

کلی حرف دارم از اين روزها .  از هنر و نيايش گرفته تا آدم ها و حواشی که به زودی می نويسم...

شايد اين عکس ها را ديده باشيد : زنان اول آمريکا روی جلد  تايم در اين سال ها  ...

ببينيد چقدر متنوع کار می کنند و مخاطب را از هر قشری چگونه جذب می کنند؟

اين هم گزارش تصويری از خيلی چيزها به خصوص ماجرای سوگند بوش !