« هنر + نيايش | Main | زرد پرطرفدار »

گول خوردم

وقتی " روی پاشنه های بلند را ديدم" هول شدم چون بر اساس مقدمه اش مجموعه نسبتا کاملی از داستان های زنان جهان بود . حس کردم که خب ! می توانم در يک کتاب به اين کوچکی شمه ای از خيلی از نويسنده ها را داشته باشم . اصولا عاشق داستان کوتاه در هر نوع مجموعه ای هستم و معمولا ترجيح می دهم به جای کتاب های قطور يک انتخاب از همه نوع نويسنده را داشته باشم . ولی متاسفانه بايد بگويم که گول خوردم. کتاب ترجمه چيستا يثربی و شقايق قندهاری است ؛ نمی خواهم از ترجمه ضعيف و اشتباهات مختلف آنها چيزی بگويم . نمی دانم نويسنده ها بر چه اساسی انتخاب شده اند! فقط داستان ها همگی خسته کننده و بدون جذابيت هستند (از ديد من) و اصلا نمی توانم ماجراها را تصويری ببينم. شايد همه اينها به ترجمه بستگی دارد... نمی دانم..ولی کاش به جای اين کتاب چيز ديگری گرفته بودم .

فهرست