« آخر هفته ... | Main | عکاسی از فاجعه و سرعت عمل »

قدمگاه

فکر می کنم اگر قدمگاه با چنين موضوع جالبی کمی محکم تر و جاندارتر ساخته می شد ، می توانست طرفداران جدی تری را داشته باشد. تدوين کار را خيلی ضعيف کرده و بعضی مواقع ديالوگ های تکراری تعليق را می گيرند. با اينهمه من موضوع را دوست دارم و بعضی از صحنه ها را. کاش فيلم با حوصله بيشتری ساخته می شد.