« PICTURES OF THE YEAR 2004 | Main | مولانای ما يا ترک ها؟ »

فمينيست نيستم . ولی اين را بخوانيد :

يک انسان به خاطر دير آماده کردن نهار کشته می شود! فهميديد که آن انسان يک زن بوده و قاتل هم بايد شوهرش باشد ! زن ضربه مغزی می شود؛ به خاطر ضربه هايي که سرش روی ديوار تحمل می کند ...