« اولين ديدار | Main | يک هفته ديگر با تايم »

مشاغل "سخت و زيان‌آور" حوزه‌ي روزنامه‌نگاري

بر اساس تعريف كارشناسي وزارت ارشاد كه اغلب موارد آن مورد پذيرش كارگروه ويژه اوامر كميسيون فرهنگ دولت قرار گرفت، عنوان شغلي موجود در موسسات مطبوعاتي مشتمل بر؛ خبرنگار، گزارشگر، مصاحبه‌گر، خبرنگار عكاس (عكاس ـ خبرنگار)، دبير سرويس، معاون و يا دستيار دبير سرويس مشمول كار خبرنگاري شناخته شده و از مزاياي سخت و زيان‌آور بودن اين شغل بهره‌مند خواهند شد. مهم‌ترين تاثير اجراي قانون مذكور ايجاد امنيت رواني و شغلي براي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است كه به دليل خطرپذيربودن اين حرفه، شاغلان عناوين مصوب، از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد با (20 سال سابقه كار) برخوردار خواهند شد. با اجرايي‌شدن قانون مذكور نبايد تجربيات روزنامه‌نگاران با سابقه ناديده گرفته شود و به دنبال ورود نيروي جوان و با انگيزه به طور قطع در عرصه كار مطبوعاتي از استعدادهاي موفق دو دهه كار روزنامه‌نگاري در كشور بيش از پيش بهره‌گيري خواهد شد. ... Isna برای چيزهايي که مثل روز روشن است و قرن هاست در کشورهای ديگر پذيرفته و اجرا می شود ، نيازی به اين همه جلسه و قانون و تصويب هست ؟