« تايم اين هفته | Main | هوای قونيه و مولانا »

Read My Lips

Read My Lips جوايز زيادی را برده . فيلم معروفی است وتوسط يکی از آن فرانسوی های با شعور که می داند تصوير چيست ! ساخته شده.

ماجرای دختر ناشنوا و منشی يک کمپانی شلوغ است . او به راحتی از چند متری لب خوانی می کند و همين ويژگی اش باعث می شود ، که وارد يک ماجرای دزدی و قتل شود .

readmylipspstr2.jpg (28632 bytes)

کاری به موضوع کليشه ای فيلم ندارم ..برای من آن زن و بازی اش معنای همه فيلم بود. دلم می خواست فقط او در صحنه ها حضور داشت با آن مميک خاص و بازی عجيب و واقعی .

چرا بازيگران ما نمی توانند چنين دلنشين و برجسته بازی کنند ؟

فيلم پر است از نماهای نيمه و رها شده ..جزئيات ، کادرهای کج و تصوير های ساده ساده که به تنهايي و بی کسی زن کمک می کند .

Read My Lips (Sur Mes Lèvres) (2001)

She is almost deaf and she lip-reads. He is an ex-convict. She wants to help him. He thinks no one can help except himself. (more) (view trailer)
Its Intersting ..find and watch it before read about it!