« برای آرمن که اين روزها، کم می بينمش ... | Main | سايت عکس »

عکس به جای من !

عکس های روز واشنگتن پست را ببينيد مسلما خيلی بهتر و مفيد تر از خواندن چرنديات من خواهد بود !

بعد هم اگر خواستيد نگاهی به عکس های هفته تايم بياندازيد که کمی ديرتر از زمانش ، اينجا می گذارم.

ببخشيد.. . کمی گرفتارم ..فکرم مشغول و ذهنم درگير هزار و يک چيز شده. برای همين هم فعلا روی مود نوشتن نيستم . با اين حال سعی می کنم با عکس يا لينک ، جای خالی را پر کنم..اگر باشد البته!! جای خالی را می گويم !!