« چرا آمريکا به مولانای افغان ها نياز دارد !!؟؟ | Main | برای آرمن که اين روزها، کم می بينمش ... »

سيمای زنی در همين نزديکی ها

ساعت 9 ديشب اولين نمايش فيلم "سيمای زنی در دوردست" ( علی مصفا) در سينما سپيده برگزار شد . اکران خصوصی بود ولی جا برای نشستن و حتی نفس کشيدن نبود.

فيلم در کل ايده روشنفکرانه و سورئالی بود که چند صحنه توپ و سنگين داشت. باز هم تب فيلم هايي از اين دست گل کرده که مثل ادبيات فقط مخاطبان خاص خودش را می طلبد.

اين نوع فيلم ها معمولا چند ديالوگ اساسی و چند نمای

فوق العاده برای من دارند و بقيه اش را چون ايرانيزه همين موج در سينمای آمريکا و اروپاست ، نمی پسندم !