« گفت و گو با اريک گريگوريان : | Main | زندان شاوشانک با مصائب ايرانی »

هک نشديم

برای مدتی فکر کردم که به ميزان خاصی ! مشهور شده ام که هک ام کرده اند! ولی متاسفانه قضيه يک مشکل فنی کوچک بيشتر نبود که طبق معمول مهران عزيز ترتيبش را داد. ممنون از دوستانی که نگرانی شان را از نابودی آزاده 7 نشان دادند ...