« سينما4 و 1 | Main | گفت‌و گو با آمي ويتال »

کجاييم؟

اين تيم فوتبال عراق کجا بازی و تمرين کرده؟ و تيم ما ؟ به نظر می رسد ما جنگ زده تريم!