« سلام ..... | Main | اين منو ياد فيلم " »

به چهره دو دسته

به چهره دو دسته از آدم ها نمي توان چشم دوخت : آدم هاي خيلي بزرگ و آدم هاي خيلي كوچك !

You cant look straitly at the face of humble people and great one !

فهرست